Al KhamsaTM Arabians
2014 Digital Roster v7.0
Copyright 2017 Al Khamsa, Inc

https://www.alkhamsa.org
Index
Disclaimer
Pedigree Search
Killah: 1911 bm
Killah
1911 bm 103 AHR
Breeder: Davenport Desert Arabian Stud

Tail Male: *Gomusa
Tail Female: *Hadba
Ancestral Elements
      Davenport, 100.0%	*Gomusa: 1904 bs

Killah: 1911 bm

	*Hadba: 1900 bmAK Descendants (3 Generations): 1920 bs Kilham (*Hamrah x Killah) 1926 cs Nazeroux (Kilham x Hayah) 1930 cs Asil [ 2] (Nazeroux x Hejas) 1930 bm Anlah (Antez x Killah) 1947 cs Nahas (Kasar x Anlah) 1972 bm Bint Nahas [ 2] (Nahas x Tyranah) 1948 cm Ehwat-Ansarlah (Kasar x Anlah) 1958 cm Trisarlah [ 2] (Tripoli x Ehwat-Ansarlah) 1959 cs Trian [ 1] (Tripoli x Ehwat-Ansarlah) 1964 cm ASF Deena [ 1] (Serr Deene x Ehwat-Ansarlah)

Total descendants 185
Descendants by generation
 1,  2
 2,  3
 3,  5
 4,  8
 5, 26
 6, 45
 7, 58
 8, 34
 9,  4
Descendants by year
 1920-9,  2 
 1930-9,  3 
 1940-9,  5 
 1950-9,  2 
 1960-9,  5 
 1970-9, 12 
 1980-9, 61 
 1990-9, 52 
 2000-9, 25 
 2010-9, 18 
Sat, Oct 07, 2017 4:49:29 PM