Al KhamsaTM Arabians
2014 Digital Roster v7.0
Copyright 2017 Al Khamsa, Inc

https://www.alkhamsa.org
Index
Disclaimer
Pedigree Search
DB Jasidah: 1987 cm
DB Jasidah
1987 cm 387265 AHR
Breeder: Rodger V. or Marie Davis

Tail Male: *Jalam Al Ubayan
Tail Female: *Sawannah
Ancestral Elements
        Sa'ud, 62.5%
       Jalawi, 31.2%
       Khalifa,  6.2%			*Jalam Al Ubayan: 1949 cs

		Alwal Bahet: 1970 gs

			*Sindidah: 1954 gm

	Desert Jalam: 1979 cs

			*Jalam Al Ubayan: 1949 cs

		Malika El Shahhat: 1968 gm

			*Sindidah: 1954 gm

DB Jasidah: 1987 cm
				*Taamri 1948 cs        
			Ruta-Am: 1970 cs
				*Rudann 1951 cm        
		Mirath: 1973 cs
				*Taamri 1948 cs        
			Taamhaal: 1968 cm
				*Halwaaji 1954 cm       
	Qasidah: 1979 cm
				*Taamri 1948 cs        
			Ruta-Am: 1970 cs
				*Rudann 1951 cm        
		Dahmah Al Shaqra: 1974 cm
				*Jalam Al Ubayan 1949 cs   
			*Hadriya: 1954 cm
				*Sawannah 1948 cm       


AK Descendants (3 Generations): 1995 cm DB Jazzal (Desert Dhelall x DB Jasidah) 2008 cm DG Zara Jazzal (Aswad Khayal x DB Jazzal) 2012 km DB Dahmah Bahrain (DB Emir x DG Zara Jazzal) 2009 cm DB Sindidah (AAS Nader x DB Jazzal) 1997 km DB Dahmah (Desert Dhelall x DB Jasidah) 2002 km DB Bint Dahmah (DB Najem Huda x DB Dahmah) 2012 ks DB Brodeo Barz (DB Bey Barz x DB Dahmah) 1998 cm AAS Sawannah (AAS El Hezzez x DB Jasidah) 1999 cm AAS Dahma Sawanah (DB Shahhat x DB Jasidah) 2006 cs DB Mirath (DB Najem Huda x AAS Dahma Sawanah) 2010 cm DB Zalara (DB Mirath x DB Zaina) 2012 gm DB Fatin (DB Mirath x DB Grey Legs) 2009 cm AAS Yanabi (AAS Sail x AAS Dahma Sawanah) 2010 ks AAS Dahman O (AAS Al Sakb x AAS Dahma Sawanah) 2001 cm AAS Ghazala (Ibn Taam-Rud x DB Jasidah)

Total descendants 15
Descendants by generation
 1,  5
 2,  7
 3,  3
Descendants by year
 1990-9,  4 
 2000-9,  6 
 2010-9,  5 
Sat, Oct 07, 2017 4:49:29 PM