Al KhamsaTM Arabians
2014 Digital Roster v7.0
Copyright 2017 Al Khamsa, Inc

https://www.alkhamsa.org
Index
Disclaimer
Pedigree Search
DB Bayah: 1998 bm
DB Bayah
1998 bm 560967 AHR
Breeder: Ronald A. or Rhonda L. Sciarra

Tail Male: *Jalam Al Ubayan
Tail Female: *Mahraa
Ancestral Elements
        Sa'ud, 43.8%
       Jalawi, 31.2%
        Cobb, 25.0%			*Jalam Al Ubayan: 1949 cs

		Alwal Bahet: 1970 gs

			*Sindidah: 1954 gm

	Desert Jalam: 1979 cs

			*Jalam Al Ubayan: 1949 cs

		Malika El Shahhat: 1968 gm

			*Sindidah: 1954 gm

DB Bayah: 1998 bm

		*Furtha Dhelall: 1960 gs

	Desert Kalila: 1982 bm
				Fanifeh 1955 bs        (*Munifan 1940 cs x *Munifeh 1941 bm)
			Fain: 1970 bs
				Fanaira 1962 bm        (Fanifeh 1955 bs x *Muhaira 1948 bm)
		Rifaina: 1977 bm
				Taam-Rud 1967 cs       (*Taamri 1948 cs x *Rudann 1951 cm)
			Rivanna: 1970 cm
				Mufana 1964 bm        (Fanifeh 1955 bs x *Muhaira 1948 bm)


AK Descendants (3 Generations): 2003 bm DB Shaytana (Ahmar Shetan x DB Bayah) 2010 cs Khysus Nadeerah (AAS Nader x DB Bayah)

Total descendants 2
Descendants by generation
 1,  2
Descendants by year
 2000-9,  1 
 2010-9,  1 
Sat, Oct 07, 2017 4:49:29 PM